Job 39:19
התתן לסוס גבורה התלביש צוארו רעמה׃
Psaumes 93:1
יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה עז התאזר אף תכון תבל בל תמוט׃
Psaumes 104:1
ברכי נפשי את יהוה יהוה אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת׃
Psaumes 104:2
עטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה׃
Esaïe 59:17
וילבש צדקה כשרין וכובע ישועה בראשו וילבש בגדי נקם תלבשת ויעט כמעיל קנאה׃
1 Chroniques 29:11
לך יהוה הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך יהוה הממלכה והמתנשא לכל לראש׃
Psaumes 21:5
גדול כבודו בישועתך הוד והדר תשוה עליו׃
Psaumes 45:3
חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך׃
Psaumes 45:4
והדרך צלח רכב על דבר אמת וענוה צדק ותורך נוראות ימינך׃
Matthieu 6:13
ואל תביאנו לידי נסיון כי אם חלצנו מן הרע כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים אמן׃
2 Pierre 1:16
כי הודענו אתכם גבורת אדנינו ישוע המשיח ובאו לא בלכתנו אחרי הגדות מחכמות כי אם ראות היו עינינו את גדלתו׃
2 Pierre 1:17
כי לקח מאת אלהים האב יקר וכבוד בבא אליו קול מתוך הדרת כבודו לאמר זה בני ידידי רצתה נפשי בו׃
Jude 1:24
ולאשר יכול לשמרכם בבלי מכשול ולהעמיד אתכם בששון תמימים לפני כבודו׃
Jude 1:25
לאלהים אשר לו לבדו החכמה המושיע אתנו לו הכבוד והגדלה והעז והממשלה מעתה ולעולמי עד אמן׃
Exode 28:2
ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת׃
Psaumes 50:2
מציון מכלל יפי אלהים הופיע׃
Psaumes 90:16
יראה אל עבדיך פעלך והדרך על בניהם׃
Psaumes 90:17
ויהי נעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו׃
Psaumes 149:4
כי רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה׃
Esaïe 4:2
ביום ההוא יהיה צמח יהוה לצבי ולכבוד ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל׃
1 Corinthiens 15:54
וכשילבש מה שעתה לכליון אל כליון ומה שעתה למות ילבש אל מות אז יהיה דבר הכתוב בלע המות לנצח׃