Psaumes 77:19
בים דרכך ושביליך במים רבים ועקבותיך לא נדעו׃
Proverbes 8:24
באין תהמות חוללתי באין מעינות נכבדי מים׃
Jérémie 51:36
לכן כה אמר יהוה הנני רב את ריבך ונקמתי את נקמתך והחרבתי את ימה והבשתי את מקורה׃
Job 26:5
הרפאים יחוללו מתחת מים ושכניהם׃
Job 26:6
ערום שאול נגדו ואין כסות לאבדון׃