Job 32:10
לכן אמרתי שמעה לי אחוה דעי אף אני׃
Job 33:12
הן זאת לא צדקת אענך כי ירבה אלוה מאנוש׃
Job 35:3
כי תאמר מה יסכן לך מה אעיל מחטאתי׃
Job 35:4
אני אשיבך מלין ואת רעיך עמך׃