Génèse 14:23
אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם׃
Juges 7:2
ויאמר יהוה אל גדעון רב העם אשר אתך מתתי את מדין בידם פן יתפאר עלי ישראל לאמר ידי הושיעה לי׃
Esaïe 48:5
ואגיד לך מאז בטרם תבוא השמעתיך פן תאמר עצבי עשם ופסלי ונסכי צום׃
Esaïe 48:7
עתה נבראו ולא מאז ולפני יום ולא שמעתם פן תאמר הנה ידעתין׃
Zacharie 12:7
והושיע יהוה את אהלי יהודה בראשנה למען לא תגדל תפארת בית דויד ותפארת ישב ירושלם על יהודה׃
Job 12:2
אמנם כי אתם עם ועמכם תמות חכמה׃
Job 15:8-10
8
הבסוד אלוה תשמע ותגרע אליך חכמה׃
9
מה ידעת ולא נדע תבין ולא עמנו הוא׃
10
גם שב גם ישיש בנו כביר מאביך ימים׃
Esaïe 5:21
הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבנים׃
Jérémie 9:23
כה אמר יהוה אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו׃
Ezechiel 28:3
הנה חכם אתה מדנאל כל סתום לא עממוך׃
1 Corinthiens 1:19-21
19
כי כן כתוב אאבד חכמת חכמים ובינת נבונים אסתיר׃
20
איה חכם איה ספר איה דרש העולם הזה הלא סכל האלהים את חכמת העולם הזה׃
21
כי אחרי אשר בחכמת האלהים לא ידע העולם את האלהים בחכמה היה רצון לפניו להושיע בסכלות הקריאה את המאמינים׃
1 Corinthiens 1:27-29
27
כי אם בסכל שבעולם בחר האל למען ביש את החכמים ובחלוש שבעולם בחר האל למען ביש את החזק׃
28
ובדלת העולם בחר האל ובנמאס ובאשר כאין למען בטל את אשר ישנו׃
29
כדי שלא יתהלל לפניו כל בשר׃
1 Corinthiens 3:18
אל ירמה איש את עצמו והחשב את עצמו חכם בעולם הזה יהי לסכל למען יחכם׃
Job 1:21
ויאמר ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מברך׃
Job 2:10
ויאמר אליה כדבר אחת הנבלות תדברי גם את הטוב נקבל מאת האלהים ואת הרע לא נקבל בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו׃
Job 4:9
מנשמת אלוה יאבדו ומרוח אפו יכלו׃
Job 6:4
כי חצי שדי עמדי אשר חמתם שתה רוחי בעותי אלוה יערכוני׃
Job 19:6
דעו אפו כי אלוה עותני ומצודו עלי הקיף׃
Job 19:21
חנני חנני אתם רעי כי יד אלוה נגעה בי׃
Jean 19:11
ויען ישוע לא היתה לך רשות עלי לולא נתן לך מלמעלה לכן עון המסגיר אתי אליך גדול מעונך׃