Job 17:14
לשחת קראתי אבי אתה אמי ואחתי לרמה׃
Psaumes 102:6
דמיתי לקאת מדבר הייתי ככוס חרבות׃
Esaïe 13:21
ורבצו שם ציים ומלאו בתיהם אחים ושכנו שם בנות יענה ושעירים ירקדו שם׃
Esaïe 13:22
וענה איים באלמנותיו ותנים בהיכלי ענג וקרוב לבוא עתה וימיה לא ימשכו׃
Esaïe 38:14
כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עיני למרום אדני עשקה לי ערבני׃
Michée 1:8
על זאת אספדה ואילילה אילכה שילל וערום אעשה מספד כתנים ואבל כבנות יענה׃
Malachie 1:3
ואת עשו שנאתי ואשים את הריו שממה ואת נחלתו לתנות מדבר׃