Job 22:6-9
6
כי תחבל אחיך חנם ובגדי ערומים תפשיט׃
7
לא מים עיף תשקה ומרעב תמנע לחם׃
8
ואיש זרוע לו הארץ ונשוא פנים ישב בה׃
9
אלמנות שלחת ריקם וזרעות יתמים ידכא׃
Job 31:16
אם אמנע מחפץ דלים ועיני אלמנה אכלה׃
Job 31:17
ואכל פתי לבדי ולא אכל יתום ממנה׃
Deutéronome 24:6
לא יחבל רחים ורכב כי נפש הוא חבל׃
Deutéronome 24:10-13
10
כי תשה ברעך משאת מאומה לא תבא אל ביתו לעבט עבטו׃
11
בחוץ תעמד והאיש אשר אתה נשה בו יוציא אליך את העבוט החוצה׃
12
ואם איש עני הוא לא תשכב בעבטו׃
13
השב תשיב לו את העבוט כבא השמש ושכב בשלמתו וברכך ולך תהיה צדקה לפני יהוה אלהיך׃
Deutéronome 24:17-21
17
לא תטה משפט גר יתום ולא תחבל בגד אלמנה׃
18
וזכרת כי עבד היית במצרים ויפדך יהוה אלהיך משם על כן אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה׃
19
כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידיך׃
20
כי תחבט זיתך לא תפאר אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה׃
21
כי תבצר כרמך לא תעולל אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה׃
1 Samuel 12:3
הנני ענו בי נגד יהוה ונגד משיחו את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי עשקתי את מי רצותי ומיד מי לקחתי כפר ואעלים עיני בו ואשיב לכם׃