Deutéronome 19:14
לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשנים בנחלתך אשר תנחל בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה׃
Deutéronome 27:17
ארור מסיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן׃
Proverbes 22:28
אל תסג גבול עולם אשר עשו אבותיך׃
Proverbes 23:10
אל תסג גבול עולם ובשדי יתומים אל תבא׃
Osée 5:10
היו שרי יהודה כמסיגי גבול עליהם אשפוך כמים עברתי׃
Job 1:15
ותפל שבא ותקחם ואת הנערים הכו לפי חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך׃
Job 1:17
עוד זה מדבר וזה בא ויאמר כשדים שמו שלשה ראשים ויפשטו על הגמלים ויקחום ואת הנערים הכו לפי חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך׃
Job 5:5
אשר קצירו רעב יאכל ואל מצנים יקחהו ושאף צמים חילם׃