Job 6:15-17
15
אחי בגדו כמו נחל כאפיק נחלים יעברו׃
16
הקדרים מני קרח עלימו יתעלם שלג׃
17
בעת יזרבו נצמתו בחמו נדעכו ממקומם׃
Job 21:23
זה ימות בעצם תמו כלו שלאנן ושליו׃
Job 21:32-34
32
והוא לקברות יובל ועל גדיש ישקוד׃
33
מתקו לו רגבי נחל ואחריו כל אדם ימשוך ולפניו אין מספר׃
34
ואיך תנחמוני הבל ותשובתיכם נשאר מעל׃
Psaumes 49:14
כצאן לשאול שתו מות ירעם וירדו בם ישרים לבקר וצירם לבלות שאול מזבל לו׃
Psaumes 58:8
כמו שבלול תמס יהלך נפל אשת בל חזו שמש׃
Psaumes 58:9
בטרם יבינו סירתיכם אטד כמו חי כמו חרון ישערנו׃
Psaumes 68:2
כהנדף עשן תנדף כהמס דונג מפני אש יאבדו רשעים מפני אלהים׃
Proverbes 14:32
ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק׃
Ecclesiaste 9:4-6
4
כי מי אשר יבחר אל כל החיים יש בטחון כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת׃
5
כי החיים יודעים שימתו והמתים אינם יודעים מאומה ואין עוד להם שכר כי נשכח זכרם׃
6
גם אהבתם גם שנאתם גם קנאתם כבר אבדה וחלק אין להם עוד לעולם בכל אשר נעשה תחת השמש׃
Luc 12:20
והאלהים אמר לו אתה הכסיל בעצם הלילה הזה ידרשו ממך את נפשך ואשר הכינות לך למי יהיה׃
Luc 16:22
ויהי כאשר מת האביון ויובל על ידי המלאכים אל חיק אברהם וימת גם העשיר ויקבר׃