Job 31:17
ואכל פתי לבדי ולא אכל יתום ממנה׃
Deutéronome 15:7-11
7
כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון׃
8
כי פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו׃
9
השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא׃
10
נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך יהוה אלהיך בכל מעשך ובכל משלח ידך׃
11
כי לא יחדל אביון מקרב הארץ על כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאבינך בארצך׃
Psaumes 112:9
פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד׃
Proverbes 11:24
יש מפזר ונוסף עוד וחושך מישר אך למחסור׃
Proverbes 11:25
נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא׃
Proverbes 19:17
מלוה יהוה חונן דל וגמלו ישלם לו׃
Esaïe 58:7
הלוא פרס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית כי תראה ערם וכסיתו ומבשרך לא תתעלם׃
Esaïe 58:10
ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע וזרח בחשך אורך ואפלתך כצהרים׃
Ezechiel 18:7
ואיש לא יונה חבלתו חוב ישיב גזלה לא יגזל לחמו לרעב יתן ועירם יכסה בגד׃
Ezechiel 18:16
ואיש לא הונה חבל לא חבל וגזלה לא גזל לחמו לרעב נתן וערום כסה בגד׃
Matthieu 25:42
כי רעב הייתי ולא האכלתם אותי צמא הייתי ולא השקיתם אותי׃
Romains 12:20
לכן אם רעב שנאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים כי גחלים אתה חתה על ראשו׃