Job 5:19-27
19
בשש צרות יצילך ובשבע לא יגע בך רע׃
20
ברעב פדך ממות ובמלחמה מידי חרב׃
21
בשוט לשון תחבא ולא תירא משד כי יבוא׃
22
לשד ולכפן תשחק ומחית הארץ אל תירא׃
23
כי עם אבני השדה בריתך וחית השדה השלמה לך׃
24
וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא׃
25
וידעת כי רב זרעך וצאצאיך כעשב הארץ׃
26
תבוא בכלח אלי קבר כעלות גדיש בעתו׃
27
הנה זאת חקרנוה כן היא שמענה ואתה דע לך׃
Psaumes 9:2
אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון׃
Psaumes 9:3
בשוב אויבי אחור יכשלו ויאבדו מפניך׃
Psaumes 91:14-16
14
כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי׃
15
יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו׃
16
ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי׃
Psaumes 92:9-11
9
כי הנה איביך יהוה כי הנה איביך יאבדו יתפרדו כל פעלי און׃
10
ותרם כראים קרני בלתי בשמן רענן׃
11
ותבט עיני בשורי בקמים עלי מרעים תשמענה אזני׃
Proverbes 29:23
גאות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמך כבוד׃
Esaïe 57:15
כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים׃
Luc 14:11
כי כל המרומם את עצמו ישפל והמשפיל את עצמו ירומם׃
Luc 18:9-14
9
ויוסף וישא משלו אל אנשים בטחים בנפשם כי צדיקים המה ואחרים נבזים בעיניהם ויאמר׃
10
שני אנשים עלו אל המקדש להתפלל האחד פרוש והאחד מוכס׃
11
ויתיצב הפרוש לבדו ויתפלל לאמר אלהים אודך כי אינני כאשר האדם הגזלים והעשקים והנאפים או גם כמכס הזה׃
12
אני צם פעמים בשבוע אני מעשר את כל קניני׃
13
והמוכס היה עמד מרחוק ולא אבה אף לשאת את עיניו לשמים כי אם תופף על לבו לאמר אלהים סלח לי החוטא׃
14
אני אמר לכם כי ירד זה לביתו נצדק מזה כי כל המרים את נפשו ישפל ואשר ישפילה ירומם׃
Jacques 4:6
וגם יגדיל לתת חן על כן אומר אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃
1 Pierre 5:5
וכן גם אתם הנערים הכנעו לפני הזקנים וחגרו כלכם שפלות רוח בהכנע איש לרעהו כי אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃
Psaumes 138:6
כי רם יהוה ושפל יראה וגבה ממרחק יידע׃
Esaïe 66:2
ואת כל אלה ידי עשתה ויהיו כל אלה נאם יהוה ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי׃
Ezechiel 21:26
כה אמר אדני יהוה הסיר המצנפת והרים העטרה זאת לא זאת השפלה הגבה והגבה השפיל׃
Ezechiel 21:27
עוה עוה עוה אשימנה גם זאת לא היה עד בא אשר לו המשפט ונתתיו׃
Luc 1:52
הרס נדיבים מכסאותו וירם שפלים׃