Psaumes 48:11
ישמח הר ציון תגלנה בנות יהודה למען משפטיך׃
Psaumes 58:10
ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע׃
Psaumes 97:8
שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך יהוה׃
Psaumes 107:42
יראו ישרים וישמחו וכל עולה קפצה פיה׃
Proverbes 11:10
בטוב צדיקים תעלץ קריה ובאבד רשעים רנה׃
Apocalypse 18:20
רנו עליה השמים והשליחים הקדשים והנביאים כי שפט אלהים את משפטכם ממנה׃
Apocalypse 19:1-3
1
אחרי כן שמעתי קול גדול כקול המון רב בשמים האמרים הללויה הישועה והכבוד והעז ליהוה אלהינו׃
2
כי אמת וישר משפטיו כי שפט את הזונה הגדולה אשר השחיתה את הארץ בתזנתה וידרש מידה טאת דם עבדיו׃
3
וישנו ויאמרו הללויה ועשנה יעלה לעולמי עולמים׃
Job 9:23
אם שוט ימית פתאם למסת נקים ילעג׃
Psaumes 52:6
ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו׃