Job 8:8
כי שאל נא לדר רישון וכונן לחקר אבותם׃
Job 8:9
כי תמול אנחנו ולא נדע כי צל ימינו עלי ארץ׃
Job 15:10
גם שב גם ישיש בנו כביר מאביך ימים׃
Job 32:7
אמרתי ימים ידברו ורב שנים ידיעו חכמה׃
Génèse 1:28
ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ׃
Génèse 9:1-3
1
ויברך אלהים את נח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ׃
2
ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים בכל אשר תרמש האדמה ובכל דגי הים בידכם נתנו׃
3
כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את כל׃
Psaumes 115:16
השמים שמים ליהוה והארץ נתן לבני אדם׃