Job 16:16
פני חמרמרה מני בכי ועל עפעפי צלמות׃
Psaumes 6:7
עששה מכעס עיני עתקה בכל צוררי׃
Psaumes 31:9
חנני יהוה כי צר לי עששה בכעס עיני נפשי ובטני׃
Psaumes 31:10
כי כלו ביגון חיי ושנותי באנחה כשל בעוני כחי ועצמי עששו׃
Lamentations 5:17
על זה היה דוה לבנו על אלה חשכו עינינו׃
Psaumes 109:23
כצל כנטותו נהלכתי ננערתי כארבה׃
Ecclesiaste 6:12
כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים מספר ימי חיי הבלו ויעשם כצל אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש׃