Psaumes 102:25
לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים׃
Psaumes 102:26
המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו כלבוש תחליפם ויחלפו׃
Esaïe 40:12
מי מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן וכל בשלש עפר הארץ ושקל בפלס הרים וגבעות במאזנים׃
Esaïe 41:15
הנה שמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות תדוש הרים ותדק וגבעות כמץ תשים׃
Esaïe 41:16
תזרם ורוח תשאם וסערה תפיץ אותם ואתה תגיל ביהוה בקדוש ישראל תתהלל׃
Esaïe 54:10
כי ההרים ימושו והגבעות תמוטנה וחסדי מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט אמר מרחמך יהוה׃
Esaïe 64:1
לוא קרעת שמים ירדת מפניך הרים נזלו׃
Jérémie 4:24
ראיתי ההרים והנה רעשים וכל הגבעות התקלקלו׃
Apocalypse 6:14
והשמים משו כספר נגלל וכל הר ואי הנתקו ממקומם׃
Apocalypse 8:8
והמלאך השני תקע בשופר והנה כדמות הר גדול בער באש השלך אל תוך הים ותהי שלישית הים לדם׃
Apocalypse 20:11
וארא כסא לבן וגדול ואת הישב עליו אשר מפניו נסו ארץ ושמים ולא נמצא להם מקום׃
Job 18:4
טרף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ ויעתק צור ממקמו׃
Matthieu 27:51
והנה נקרעה פרכת ההיכל מלמעלה למטה לשנים קרעים והארץ נרעשה והסלעים נבקעו׃