Job 6:10
ותהי עוד נחמתי ואסלדה בחילה לא יחמול כי לא כחדתי אמרי קדוש׃
Job 10:7
על דעתך כי לא ארשע ואין מידך מציל׃
1 Pierre 3:15
את יהוה אלהים אתו תקדישו בלבבכם והיו נכנים תמיד להשיב דבר בענוה וביראה לכל שאל אתכם חשבון התוחלת אשר בקרבכם׃
Job 6:29
שבו נא אל תהי עולה ושבי עוד צדקי בה׃
Job 6:30
היש בלשוני עולה אם חכי לא יבין הוות׃
Job 7:20
חטאתי מה אפעל לך נצר האדם למה שמתני למפגע לך ואהיה עלי למשא׃
Job 9:2
אמנם ידעתי כי כן ומה יצדק אנוש עם אל׃
Job 9:3
אם יחפץ לריב עמו לא יעננו אחת מני אלף׃
Job 14:4
מי יתן טהור מטמא לא אחד׃
Job 34:5
כי אמר איוב צדקתי ואל הסיר משפטי׃
Job 34:6
על משפטי אכזב אנוש חצי בלי פשע׃
Job 35:2
הזאת חשבת למשפט אמרת צדקי מאל׃