Néhémie 6:3
ואשלחה עליהם מלאכים לאמר מלאכה גדולה אני עשה ולא אוכל לרדת למה תשבת המלאכה כאשר ארפה וירדתי אליכם׃
Néhémie 6:9
כי כלם מיראים אותנו לאמר ירפו ידיהם מן המלאכה ולא תעשה ועתה חזק את ידי׃
Job 20:5
כי רננת רשעים מקרוב ושמחת חנף עדי רגע׃
1 Thessaloniciens 2:18
ועל כן חפצנו לבוא אליכם אני פולוס פעם ושתים והשטן עצרנו׃
Esdras 5:5
ועין אלההם הות על שבי יהודיא ולא בטלו המו עד טעמא לדריוש יהך ואדין יתיבון נשתונא על דנה׃
Esdras 6:1
באדין דריוש מלכא שם טעם ובקרו בבית ספריא די גנזיא מהחתין תמה בבבל׃
Aggée 1:15
ביום עשרים וארבעה לחדש בששי בשנת שתים לדריוש המלך׃