2 Rois 19:20
וישלח ישעיהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמר כה אמר יהוה אלהי ישראל אשר התפללת אלי אל סנחרב מלך אשור שמעתי׃
2 Rois 19:35-37
35
ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך יהוה ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים׃
36
ויסע וילך וישב סנחריב מלך אשור וישב בנינוה׃
37
ויהי הוא משתחוה בית נסרך אלהיו ואדרמלך ושראצר הכהו בחרב והמה נמלטו ארץ אררט וימלך אסר חדן בנו תחתיו׃
Esaïe 10:16-18
16
לכן ישלח האדון יהוה צבאות במשמניו רזון ותחת כבדו יקד יקד כיקוד אש׃
17
והיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה ובערה ואכלה שיתו ושמירו ביום אחד׃
18
וכבוד יערו וכרמלו מנפש ועד בשר יכלה והיה כמסס נסס׃
Esaïe 37:21
וישלח ישעיהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמר כה אמר יהוה אלהי ישראל אשר התפללת אלי אל סנחריב מלך אשור׃
Esaïe 37:36
ויצא מלאך יהוה ויכה במחנה אשור מאה ושמנים וחמשה אלף וישכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים׃
Esaïe 37:37
ויסע וילך וישב סנחריב מלך אשור וישב בנינוה׃
Esaïe 42:8
אני יהוה הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים׃
2 Samuel 24:16
וישלח ידו המלאך ירושלם לשחתה וינחם יהוה אל הרעה ויאמר למלאך המשחית בעם רב עתה הרף ידך ומלאך יהוה היה עם גרן האורנה היבסי׃
Psaumes 18:50
מגדל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם׃
Daniel 3:28
ענה נבוכדנצר ואמר בריך אלההון די שדרך מישך ועבד נגו די שלח מלאכה ושיזב לעבדוהי די התרחצו עלוהי ומלת מלכא שניו ויהבו גשמיהון די לא יפלחון ולא יסגדון לכל אלה להן לאלההון׃
Daniel 6:22
אלהי שלח מלאכה וסגר פם אריותא ולא חבלוני כל קבל די קדמוהי זכו השתכחת לי ואף קדמיך מלכא חבולה לא עבדת׃
Matthieu 13:49
כן יהיה בקץ העולם יצאו המלאכים והבדילו את הרשעים מתוך הצדיקים׃
Matthieu 13:50
והשליכום אל תנור האש שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Actes 12:23
ויכהו מלאך יהוה פתאם עקב אשר לא נתן הכבוד לאלהים ויאכלהו תולעים ויגוע׃
Job 9:4
חכם לבב ואמיץ כח מי הקשה אליו וישלם׃
Psaumes 76:5
אשתוללו אבירי לב נמו שנתם ולא מצאו כל אנשי חיל ידיהם׃
Psaumes 76:7
אתה נורא אתה ומי יעמד לפניך מאז אפך׃
Psaumes 76:12
יבצר רוח נגידים נורא למלכי ארץ׃
Esaïe 10:8
כי יאמר הלא שרי יחדו מלכים׃
Esaïe 10:16-19
16
לכן ישלח האדון יהוה צבאות במשמניו רזון ותחת כבדו יקד יקד כיקוד אש׃
17
והיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה ובערה ואכלה שיתו ושמירו ביום אחד׃
18
וכבוד יערו וכרמלו מנפש ועד בשר יכלה והיה כמסס נסס׃
19
ושאר עץ יערו מספר יהיו ונער יכתבם׃
Esaïe 10:33-19
Esaïe 10:34-19
Esaïe 17:12-14
12
הוי המון עמים רבים כהמות ימים יהמיון ושאון לאמים כשאון מים כבירים ישאון׃
13
לאמים כשאון מים רבים ישאון וגער בו ונס ממרחק ורדף כמץ הרים לפני רוח וכגלגל לפני סופה׃
14
לעת ערב והנה בלהה בטרם בקר איננו זה חלק שוסינו וגורל לבזזינו׃
Esaïe 29:5-8
5
והיה כאבק דק המון זריך וכמץ עבר המון עריצים והיה לפתע פתאם׃
6
מעם יהוה צבאות תפקד ברעם וברעש וקול גדול סופה וסערה ולהב אש אוכלה׃
7
והיה כחלום חזון לילה המון כל הגוים הצבאים על אריאל וכל צביה ומצדתה והמציקים לה׃
8
והיה כאשר יחלם הרעב והנה אוכל והקיץ וריקה נפשו וכאשר יחלם הצמא והנה שתה והקיץ והנה עיף ונפשו שוקקה כן יהיה המון כל הגוים הצבאים על הר ציון׃
Esaïe 30:30-33
30
והשמיע יהוה את הוד קולו ונחת זרועו יראה בזעף אף ולהב אש אוכלה נפץ וזרם ואבן ברד׃
31
כי מקול יהוה יחת אשור בשבט יכה׃
32
והיה כל מעבר מטה מוסדה אשר יניח יהוה עליו בתפים ובכנרות ובמלחמות תנופה נלחם בה׃
33
כי ערוך מאתמול תפתה גם הוא למלך הוכן העמיק הרחב מדרתה אש ועצים הרבה נשמת יהוה כנחל גפרית בערה בה׃
Esaïe 33:10-12
10
עתה אקום יאמר יהוה עתה ארומם עתה אנשא׃
11
תהרו חשש תלדו קש רוחכם אש תאכלכם׃
12
והיו עמים משרפות שיד קוצים כסוחים באש יצתו׃
Esaïe 36:9
ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדני הקטנים ותבטח לך על מצרים לרכב ולפרשים׃
Apocalypse 6:15
ומלכי הארץ והרזנים ושרי האלפים והעשירים והתקיפים וכל עבד וכל בן חרים התחבאו במערות ובסלעי ההרים׃
Apocalypse 6:16
ויאמרו אל ההרים ואל הסלעים נפלו עלינו וכסונו מפני הישב על הכסא ומפני חמת השה׃
Apocalypse 19:17
וארא מלאך אחד עמד בשמש ויצעק בקול גדול ויאמר אל צפור כל כנף אשר תעוף במרום הרקיע באו והאספו על זבח האלהים הגדול׃
Apocalypse 19:18
ואכלתם בשר מלכים ובשר שרי אלפים ובשר גבורים ובשר סוסים ורכביהם ובשר כל בני חורים ועבדים הקטנים עם הגדולים׃
Psaumes 132:18
אויביו אלביש בשת ועליו יציץ נזרו׃
Proverbes 11:2
בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה׃
Proverbes 16:18
לפני שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח׃
2 Rois 19:36
ויסע וילך וישב סנחריב מלך אשור וישב בנינוה׃
2 Rois 19:37
ויהי הוא משתחוה בית נסרך אלהיו ואדרמלך ושראצר הכהו בחרב והמה נמלטו ארץ אררט וימלך אסר חדן בנו תחתיו׃
Esaïe 37:37
ויסע וילך וישב סנחריב מלך אשור וישב בנינוה׃
Esaïe 37:38
ויהי הוא משתחוה בית נסרך אלהיו ואדרמלך ושראצר בניו הכהו בחרב והמה נמלטו ארץ אררט וימלך אסר חדן בנו תחתיו׃