1 Chroniques 2:42
ובני כלב אחי ירחמאל מישע בכרו הוא אבי זיף ובני מרשה אבי חברון׃
Josué 15:31
וצקלג ומדמנה וסנסנה׃
Esaïe 10:31
נדדה מדמנה ישבי הגבים העיזו׃
Josué 15:57
הקין גבעה ותמנה ערים עשר וחצריהן׃
2 Samuel 21:6
ינתן לנו שבעה אנשים מבניו והוקענום ליהוה בגבעת שאול בחיר יהוה ויאמר המלך אני אתן׃