Psaumes 139:1-11
1
למנצח לדוד מזמור יהוה חקרתני ותדע׃
2
אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק׃
3
ארחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכנתה׃
4
כי אין מלה בלשוני הן יהוה ידעת כלה׃
5
אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה׃
6
פלאיה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה׃
7
אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח׃
8
אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך׃
9
אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים׃
10
גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך׃
11
ואמר אך חשך ישופני ולילה אור בעדני׃
Jérémie 23:23
האלהי מקרב אני נאם יהוה ולא אלהי מרחק׃
Jérémie 23:24
אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם יהוה הלוא את השמים ואת הארץ אני מלא נאם יהוה׃
Deutéronome 28:6
ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך׃
Deutéronome 28:19
ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך׃
Psaumes 121:8
יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׃
Esaïe 37:28
ושבתך וצאתך ובואך ידעתי ואת התרגזך אלי׃
Esaïe 37:29
יען התרגזך אלי ושאננך עלה באזני ושמתי חחי באפך ומתגי בשפתיך והשיבתיך בדרך אשר באת בה׃