2 Rois 15:6
ויתר דברי עזריהו וכל אשר עשה הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה׃
2 Rois 15:7
וישכב עזריה עם אבתיו ויקברו אתו עם אבתיו בעיר דוד וימלך יותם בנו תחתיו׃
2 Chroniques 27:4-9
4
וערים בנה בהר יהודה ובחרשים בנה בירניות ומגדלים׃
5
והוא נלחם עם מלך בני עמון ויחזק עליהם ויתנו לו בני עמון בשנה ההיא מאה ככר כסף ועשרת אלפים כרים חטים ושעורים עשרת אלפים זאת השיבו לו בני עמון ובשנה השנית והשלשית׃
6
ויתחזק יותם כי הכין דרכיו לפני יהוה אלהיו׃
7
ויתר דברי יותם וכל מלחמתיו ודרכיו הנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה׃
8
בן עשרים וחמש שנה היה במלכו ושש עשרה שנה מלך בירושלם׃
9
וישכב יותם עם אבתיו ויקברו אתו בעיר דויד וימלך אחז בנו תחתיו׃