1 Rois 20:38
וילך הנביא ויעמד למלך על הדרך ויתחפש באפר על עיניו׃
2 Samuel 13:19
ותקח תמר אפר על ראשה וכתנת הפסים אשר עליה קרעה ותשם ידה על ראשה ותלך הלוך וזעקה׃
Job 2:8
ויקח לו חרש להתגרד בו והוא ישב בתוך האפר׃
Jérémie 6:26
בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים כי פתאם יבא השדד עלינו׃