1 Samuel 14:45
ויאמר העם אל שאול היונתן ימות אשר עשה הישועה הגדולה הזאת בישראל חלילה חי יהוה אם יפל משערת ראשו ארצה כי עם אלהים עשה היום הזה ויפדו העם את יונתן ולא מת׃
2 Samuel 14:11
ותאמר יזכר נא המלך את יהוה אלהיך מהרבית גאל הדם לשחת ולא ישמידו את בני ויאמר חי יהוה אם יפל משערת בנך ארצה׃
Matthieu 10:30
ואתם גם שערות ראשכם נמנות כלן׃
Luc 21:18
אך לא יפל משערת ראשכם ארצה׃
Actes 27:34
על כן קרא אני אתכם לטעם לחם כי הוא למחיתכם כי איש איש מכם לא יפל משערת ראשו ארצה׃
1 Rois 2:21-25
21
ותאמר יתן את אבישג השנמית לאדניהו אחיך לאשה׃
22
ויען המלך שלמה ויאמר לאמו ולמה את שאלת את אבישג השנמית לאדניהו ושאלי לו את המלוכה כי הוא אחי הגדול ממני ולו ולאביתר הכהן וליואב בן צרויה׃
23
וישבע המלך שלמה ביהוה לאמר כה יעשה לי אלהים וכה יוסיף כי בנפשו דבר אדניהו את הדבר הזה׃
24
ועתה חי יהוה אשר הכינני ויושיביני על כסא דוד אבי ואשר עשה לי בית כאשר דבר כי היום יומת אדניהו׃
25
וישלח המלך שלמה ביד בניהו בן יהוידע ויפגע בו וימת׃
Job 15:22
לא יאמין שוב מני חשך וצפו הוא אלי חרב׃
Proverbes 13:6
צדקה תצר תם דרך ורשעה תסלף חטאת׃
Proverbes 21:12
משכיל צדיק לבית רשע מסלף רשעים לרע׃