Matthieu 10:42
והמשקה את אחד הקטנים האלה רק כוס מים קרים לשם תלמיד אמן אמר אני לכם כי לא יאבד שכרו׃
1 Chroniques 15:1-3
1
ויעש לו בתים בעיר דויד ויכן מקום לארון האלהים ויט לו אהל׃
2
אז אמר דויד לא לשאת את ארון האלהים כי אם הלוים כי בם בחר יהוה לשאת את ארון יהוה ולשרתו עד עולם׃
3
ויקהל דויד את כל ישראל אל ירושלם להעלות את ארון יהוה אל מקומו אשר הכין לו׃
1 Chroniques 15:25-3
Psaumes 24:7-10
7
שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד׃
8
מי זה מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור יהוה גבור מלחמה׃
9
שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד׃
10
מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך הכבוד סלה׃
Psaumes 68:24-27
24
ראו הליכותיך אלהים הליכות אלי מלכי בקדש׃
25
קדמו שרים אחר נגנים בתוך עלמות תופפות׃
26
במקהלות ברכו אלהים יהוה ממקור ישראל׃
27
שם בנימן צעיר רדם שרי יהודה רגמתם שרי זבלון שרי נפתלי׃
Psaumes 132:6-8
6
הנה שמענוה באפרתה מצאנוה בשדי יער׃
7
נבואה למשכנותיו נשתחוה להדם רגליו׃
8
קומה יהוה למנוחתך אתה וארון עזך׃