Esaïe 38:1-3
1
בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר יהוה צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה׃
2
ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל יהוה׃
3
ויאמר אנה יהוה זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול׃
Esaïe 38:5-3
Joël 1:14
קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים כל ישבי הארץ בית יהוה אלהיכם וזעקו אל יהוה׃
Joël 2:14
מי יודע ישוב ונחם והשאיר אחריו ברכה מנחה ונסך ליהוה אלהיכם׃
Amos 5:15
שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן יהוה אלהי צבאות שארית יוסף׃
Jonas 1:6
ויקרב אליו רב החבל ויאמר לו מה לך נרדם קום קרא אל אלהיך אולי יתעשת האלהים לנו ולא נאבד׃
Jonas 3:9
מי יודע ישוב ונחם האלהים ושב מחרון אפו ולא נאבד׃
Jonas 3:10
וירא האלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה וינחם האלהים על הרעה אשר דבר לעשות להם ולא עשה׃
Jacques 4:9
התענו והתאבלו ובכו שחקכם יהפך לאבל ושמחתכם ליגון׃
Jacques 4:10
הכנעו לפני יהוה והוא ירים אתכם׃