Génèse 6:9
אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח׃
Génèse 19:32-36
32
לכה נשקה את אבינו יין ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע׃
33
ותשקין את אביהן יין בלילה הוא ותבא הבכירה ותשכב את אביה ולא ידע בשכבה ובקומה׃
34
ויהי ממחרת ותאמר הבכירה אל הצעירה הן שכבתי אמש את אבי נשקנו יין גם הלילה ובאי שכבי עמו ונחיה מאבינו זרע׃
35
ותשקין גם בלילה ההוא את אביהן יין ותקם הצעירה ותשכב עמו ולא ידע בשכבה ובקמה׃
36
ותהרין שתי בנות לוט מאביהן׃
Proverbes 20:1
לץ היין המה שכר וכל שגה בו לא יחכם׃
Proverbes 23:31
אל תרא יין כי יתאדם כי יתן בכיס עינו יתהלך במישרים׃
Proverbes 23:32
אחריתו כנחש ישך וכצפעני יפרש׃
Ecclesiaste 7:20
כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא׃
Luc 22:3
והשטן נכנס ביהודה המכנה איש קריות והוא במספר שנים העשר׃
Luc 22:4
וילך וידבר עם ראשי הכהנים ושרי החיל איך ימסרנו אל ידם׃
Romains 13:13
וכמו ביום נתהלכה בצניעות לא בזוללות ובשכרון ולא בבעילות ועשות זמה ולא במריבה וקנאה׃
1 Corinthiens 10:12
לכן החשב שהוא נצב ירא פן יפול׃
Galates 5:21
צרות עין ושפיכות דמים ושרון וזוללות ודומיהן אשר אמר עליהן כמו שאמרתי כבר כי עשי אלה לא ינחלו מלכות האלהים׃
Tite 2:2
שיהיו הזקנים משלים ברוחם ומכבדים וצנועים ובריאים באמונה ובאהבה ובסבלנות׃
Habaquq 2:15
הוי משקה רעהו מספח חמתך ואף שכר למען הביט על מעוריהם׃
Habaquq 2:16
שבעת קלון מכבוד שתה גם אתה והערל תסוב עליך כוס ימין יהוה וקיקלון על כבודך׃
Apocalypse 3:18
אני איעצך לפנות מאתי זהב צרוף באש למען תעשיר ובגדים לבנים למען תתכסה בהם ולא תראה בשת ערותות ולמשח עיניך קלורית למען תראה׃