Génèse 1:28
ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ׃
Génèse 2:19
ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו׃
Génèse 35:5
ויסעו ויהי חתת אלהים על הערים אשר סביבתיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב׃
Lévitique 26:6
ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם׃
Lévitique 26:22
והשלחתי בכם את חית השדה ושכלה אתכם והכריתה את בהמתכם והמעיטה אתכם ונשמו דרכיכם׃
Job 5:22
לשד ולכפן תשחק ומחית הארץ אל תירא׃
Job 5:23
כי עם אבני השדה בריתך וחית השדה השלמה לך׃
Psaumes 8:4-8
4
מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו׃
5
ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו׃
6
תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו׃
7
צנה ואלפים כלם וגם בהמות שדי׃
8
צפור שמים ודגי הים עבר ארחות ימים׃
Psaumes 104:20-23
20
תשת חשך ויהי לילה בו תרמש כל חיתו יער׃
21
הכפירים שאגים לטרף ולבקש מאל אכלם׃
22
תזרח השמש יאספון ואל מעונתם ירבצון׃
23
יצא אדם לפעלו ולעבדתו עדי ערב׃
Ezechiel 34:25
וכרתי להם ברית שלום והשבתי חיה רעה מן הארץ וישבו במדבר לבטח וישנו ביערים׃
Osée 2:18
וכרתי להם ברית ביום ההוא עם חית השדה ועם עוף השמים ורמש האדמה וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ והשכבתים לבטח׃
Jacques 3:7
כי מין כל בהמה ועוף ורמש וחיות הים יכבש ונכבשים הם על ידי מין האדם׃