Génèse 7:1
ויאמר יהוה לנח בא אתה וכל ביתך אל התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה׃
Génèse 7:7
ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי המבול׃
Génèse 7:13
בעצם היום הזה בא נח ושם וחם ויפת בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם אל התבה׃
Josué 3:17
ויעמדו הכהנים נשאי הארון ברית יהוה בחרבה בתוך הירדן הכן וכל ישראל עברים בחרבה עד אשר תמו כל הגוי לעבר את הירדן׃
Josué 4:10
והכהנים נשאי הארון עמדים בתוך הירדן עד תם כל הדבר אשר צוה יהוה את יהושע לדבר אל העם ככל אשר צוה משה את יהושע וימהרו העם ויעברו׃
Josué 4:16-18
16
צוה את הכהנים נשאי ארון העדות ויעלו מן הירדן׃
17
ויצו יהושע את הכהנים לאמר עלו מן הירדן׃
18
ויהי בעלות הכהנים נשאי ארון ברית יהוה מתוך הירדן נתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה וישבו מי הירדן למקומם וילכו כתמול שלשום על כל גדותיו׃
Psaumes 91:11
כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך׃
Psaumes 121:8
יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׃
Daniel 9:25
ותדע ותשכל מן מצא דבר להשיב ולבנות ירושלם עד משיח נגיד שבעים שבעה ושבעים ששים ושנים תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העתים׃
Daniel 9:26
ואחרי השבעים ששים ושנים יכרת משיח ואין לו והעיר והקדש ישחית עם נגיד הבא וקצו בשטף ועד קץ מלחמה נחרצת שממות׃
Zacharie 9:11
גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו׃
Actes 16:27
ושומר האסורים נעור משנתו ויהי כראתו את דלתות המשמר נפתחות וישלף חרבו ויבקש לאבד את עצמו בחשבו כי ברחו האסורים׃
Actes 16:28
ויקרא פולוס בקול גדול לאמר אל תעש לך מאומה רע כי פה אנחנו כלנו׃
Actes 16:37-39
37
ויאמר פולוס אליהם הכה הכונו נגד כל העם בלא דין ומשפט ואנחנו אנשים רומיים וישליכו אתנו במשמר ועתה נסתר יגרשונו אל נא כי אם יבאו המה ויוציאונו׃
38
ויגידו השטרים לשרים את הדברים האלה ויהי כשמעם כי רומיים הם וייראו׃
39
ויבאו ויחלו פניהם ויוציאום וישאלו מהם לצאת מן העיר׃