Génèse 19:29
ויהי בשחת אלהים את ערי הככר ויזכר אלהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה בהפך את הערים אשר ישב בהן לוט׃
Génèse 30:22
ויזכר אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה׃
Exode 2:24
וישמע אלהים את נאקתם ויזכר אלהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב׃
1 Samuel 1:19
וישכמו בבקר וישתחוו לפני יהוה וישבו ויבאו אל ביתם הרמתה וידע אלקנה את חנה אשתו ויזכרה יהוה׃
Néhémie 13:14
זכרה לי אלהי על זאת ואל תמח חסדי אשר עשיתי בבית אלהי ובמשמריו׃
Néhémie 13:22
ואמרה ללוים אשר יהיו מטהרים ובאים שמרים השערים לקדש את יום השבת גם זאת זכרה לי אלהי וחוסה עלי כרב חסדך׃
Néhémie 13:29
זכרה להם אלהי על גאלי הכהנה וברית הכהנה והלוים׃
Néhémie 13:31
ולקרבן העצים בעתים מזמנות ולבכורים זכרה לי אלהי לטובה׃
Job 14:13
מי יתן בשאול תצפנני תסתירני עד שוב אפך תשית לי חק ותזכרני׃
Psaumes 106:4
זכרני יהוה ברצון עמך פקדני בישועתך׃
Psaumes 132:1
שיר המעלות זכור יהוה לדוד את כל ענותו׃
Psaumes 136:23
שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו׃
Psaumes 137:7
זכר יהוה לבני אדום את יום ירושלם האמרים ערו ערו עד היסוד בה׃
Amos 8:7
נשבע יהוה בגאון יעקב אם אשכח לנצח כל מעשיהם׃
Habaquq 3:2
יהוה שמעתי שמעך יראתי יהוה פעלך בקרב שנים חייהו בקרב שנים תודיע ברגז רחם תזכור׃
Apocalypse 16:19
והעיר הגדולה נחלקה לשלשה חלקים ותפלנה ערי הגוים ותזכר בבל הגדולה לפני אלהים לתת לה כוס יין חמת אפו׃
Apocalypse 18:5
כי חטאתיה הגיעו עד לשמים ויזכר אלהים את עונותיה׃
Nombres 22:32
ויאמר אליו מלאך יהוה על מה הכית את אתנך זה שלוש רגלים הנה אנכי יצאתי לשטן כי ירט הדרך לנגדי׃
Psaumes 36:6
צדקתך כהררי אל משפטך תהום רבה אדם ובהמה תושיע יהוה׃
Jonas 4:11
ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה׃
Romains 8:20-22
20
כי נכבשה הבריאה להבל לא מרצונה כי אם למען הכבש אתה אלי תקוה׃
21
אשר הבריאה גם היא תשחרר מעבדות הכליון אל חרות כבוד בני האלהים׃
22
כי ידענו אשר הבריאה כלה יחד תאנח ותחיל עד הנה׃
Exode 14:21
ויט משה את ידו על הים ויולך יהוה את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים׃
Psaumes 104:7-9
7
מן גערתך ינוסון מן קול רעמך יחפזון׃
8
יעלו הרים ירדו בקעות אל מקום זה יסדת להם׃
9
גבול שמת בל יעברון בל ישובון לכסות הארץ׃
Proverbes 25:23
רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סתר׃