Génèse 7:20
חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים׃
Deutéronome 3:11
כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים הנה ערשו ערש ברזל הלה הוא ברבת בני עמון תשע אמות ארכה וארבע אמות רחבה באמת איש׃