Génèse 7:1
ויאמר יהוה לנח בא אתה וכל ביתך אל התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה׃
Génèse 10:9
הוא היה גבר ציד לפני יהוה על כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני יהוה׃
Génèse 13:13
ואנשי סדם רעים וחטאים ליהוה מאד׃
2 Chroniques 34:27
יען רך לבבך ותכנע מלפני אלהים בשמעך את דבריו על המקום הזה ועל ישביו ותכנע לפני ותקרע את בגדיך ותבך לפני וגם אני שמעתי נאם יהוה׃
Luc 1:6
ושניהם היו צדיקים לפני האלהים והלכי תם בכל מצות יהוה ובחקתיו׃
Romains 2:13
כי לא שמעי התורה צדיקים לפני האלהים כי אם עשי התורה הם יצדקו׃
Romains 3:19
ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת אל אלה אשר תחת התורה למען יסכר כל פה והיה כל העולם מחיב לפני אלהים׃
Psaumes 11:5
יהוה צדיק יבחן ורשע ואהב חמס שנאה נפשו׃
Psaumes 55:9
בלע אדני פלג לשונם כי ראיתי חמס וריב בעיר׃
Psaumes 140:11
איש לשון בל יכון בארץ איש חמס רע יצודנו למדחפת׃
Esaïe 60:18
לא ישמע עוד חמס בארצך שד ושבר בגבוליך וקראת ישועה חומתיך ושעריך תהלה׃
Jérémie 6:7
כהקיר בור מימיה כן הקרה רעתה חמס ושד ישמע בה על פני תמיד חלי ומכה׃
Ezechiel 8:17
ויאמר אלי הראית בן אדם הנקל לבית יהודה מעשות את התועבות אשר עשו פה כי מלאו את הארץ חמס וישבו להכעיסני והנם שלחים את הזמורה אל אפם׃
Ezechiel 28:16
ברב רכלתך מלו תוכך חמס ותחטא ואחללך מהר אלהים ואבדך כרוב הסכך מתוך אבני אש׃
Osée 4:1
שמעו דבר יהוה בני ישראל כי ריב ליהוה עם יושבי הארץ כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלהים בארץ׃
Osée 4:2
אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו׃
Habaquq 1:2
עד אנה יהוה שועתי ולא תשמע אזעק אליך חמס ולא תושיע׃
Habaquq 2:8
כי אתה שלות גוים רבים ישלוך כל יתר עמים מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה׃
Habaquq 2:17
כי חמס לבנון יכסך ושד בהמות יחיתן מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה׃