Génèse 28:8
וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו׃
Génèse 38:10
וירע בעיני יהוה אשר עשה וימת גם אתו׃
Nombres 11:1
ויהי העם כמתאננים רע באזני יהוה וישמע יהוה ויחר אפו ותבער בם אש יהוה ותאכל בקצה המחנה׃
Nombres 22:34
ויאמר בלעם אל מלאך יהוה חטאתי כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרך ועתה אם רע בעיניך אשובה לי׃
1 Samuel 16:7
ויאמר יהוה אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב׃
1 Rois 16:25
ויעשה עמרי הרע בעיני יהוה וירע מכל אשר לפניו׃
1 Chroniques 21:7
וירע בעיני האלהים על הדבר הזה ויך את ישראל׃
Proverbes 24:18
פן יראה יהוה ורע בעיניו והשיב מעליו אפו׃
Romains 9:7
ולא על היותם זרע אברהם כלם בנים הם כי ביצחק יקרא לך זרע׃
Romains 9:8
כלומר לא בני הבשר המה בני האלהים כי אם בני ההבטחה הם הנחשבים לזרע׃
Romains 9:11
כי בטרם ילדו בניה ועוד לא עשו טוב או רע למען תקום עצת האלהים כפי בחירתו לא מתוך מעשים כי אם כרצון הקרא׃