Génèse 17:21
ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת׃
Génèse 18:10-14
10
ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו׃
11
ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים׃
12
ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן׃
13
ויאמר יהוה אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי׃
14
היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן׃
Génèse 21:2
ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו אלהים׃
Génèse 21:3
ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק׃
Génèse 21:6
ותאמר שרה צחק עשה לי אלהים כל השמע יצחק לי׃
2 Rois 4:16
ויאמר למועד הזה כעת חיה אתי חבקת בן ותאמר אל אדני איש האלהים אל תכזב בשפחתך׃
2 Rois 4:17
ותהר האשה ותלד בן למועד הזה כעת חיה אשר דבר אליה אלישע׃
Luc 1:13-20
13
ויאמר אליו המלאך אל תירא זכריהו כי נשמעה תפלתך ואלישבע אשתך תלד לך בן וקראת שמו יוחנן׃
14
והיה לך לשמחה וגיל ורבים ישמחו בהולדו׃
15
כי גדול יהיה לפני יהוה ויין ושכר לא ישתה ורוח הקדש ימלא בעודנו בבטן אמו׃
16
ורבים מבני ישראל ישיב אל יהוה אלהיהם׃
17
והוא ילך לפניו ברוח אליהו ובגבורתו להשיב את לב אבות על בנים ואת הסוררים לתבונת הצדיקים להעמיד ליהוה עם מתקן׃
18
ויאמר זכריה אל המלאך במה אדע זאת כי אני זקנתי ואשתי באה בימים׃
19
ויען המלאך ויאמר אליו אני גבריאל העומד לפני האלהים ושלוח אנכי לדבר אליך ולבשרך את זאת׃
20
והנה תאלם ולא תוכל לדבר עד היום אשר תהיה זאת תחת כי לא האמנת בדברי אשר ימלאו למועדם׃
Romains 9:6-9
6
אבל לא כאלו נפל דבר אלהים ארצה כי לא כל אשר הם מישראל גם ישראל המה׃
7
ולא על היותם זרע אברהם כלם בנים הם כי ביצחק יקרא לך זרע׃
8
כלומר לא בני הבשר המה בני האלהים כי אם בני ההבטחה הם הנחשבים לזרע׃
9
כי דבר הבטחה הוא מה שנאמר למועד אשוב ולשרה בן׃
Galates 4:28-31
28
ואנחנו אחי הננו כיצחק בני ההבטחה׃
29
וכאשר הנולד לפי הבשר אז היה רדף את הנולד לפי הרוח כן הוא גם עתה׃
30
אבל הכתוב מה הוא אמר גרש האמה ואת בנה כי לא יירש בן האמה עם בן החפשיה׃
31
על כן אחי לא בני האמה אנחנו כי אם בני החפשיה׃